Wojewoda Pomorski informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1457), w dniu 05 marca 2014 roku ogłosił – konkurs „MALUCH – edycja 2014” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.Na realizację Programu, w skali całego kraju, przeznaczono w 2014 roku kwotę 101 000 000 zł.O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.Dofinansowanie, dotyczy zadań realizowanych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

• żłobkach

• klubach dziecięcych

• u dziennych opiekunówWięcej na ten temat w poniższych załącznikach.

Załączniki