1. Celem konkursu jest opracowanie znaku graficznego – logo gminy z możliwym hasłem słownym /nie więcej niż trzy wyrazy/ charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym w celu promocji Gminy oraz jej walorów kulturowych, przyrodniczych, turystycznych itp.

2. Logo gminy będzie miało zastosowanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Gminy Szemud, w tym m.in. w materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach
promocyjnych, publikacjach prasowych, albumowych, katalogach itp.

3. Projekty prac konkursowych należy przesyłać na planszy formatu A4. Projekt może zawierać hasło składające się z nie więcej niż 3 wyrazów.

4. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak z uwagi na ich przeznaczenie autor powinien zadbać o to, by znak był łatwy w reprodukcji i umożliwiał elektroniczny zapis.

5. Każda praca konkursowa musi się znajdować w zamkniętym opakowaniu oznaczonym
nazwą autora oraz dopiskiem „Konkurs – logo gminy”. Do pracy należy dołączyć zaklejoną
kopertę opatrzoną tym samym opisem, zawierająca wypełnioną kartę zgłoszenia
konkursowego (Załącznik do Regulaminu konkursu), które każdy uczestnik konkursu może
pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Szemud.

6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac pod warunkiem oznaczenia
każdej zgłoszonej pracy konkursowej odrębnym opisem. Brak załącznika w postaci karty zgłoszenia konkursowego spowoduje brak oceny zgłoszenia.

7. Prace konkursowe należy nadesłać przesyłką poleconą na adres Urzędu Gminy Szemud,
do dnia 31.07.2014 (obowiązuje data stempla pocztowego) lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w godzinach urzędowania, do dnia 31.07.2014. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zachowania dowodów nadania przesyłki zawierającej pracę konkursową, co najmniej do dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Załączniki