WÓJT GMINY SZEMUD
OGŁASZA KONKURS

na stanowisko
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

I. Nazwa i adres samorządowej instytucji kultury :
Gminny Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
ul. Szkolna 4a
84-217 Szemud

II. Wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania

1. Wymagania niezbędne :
Kandydatem na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie może być osoba , która :
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych ,
3) posiada wykształcenie wyższe (preferowane o kierunkach pedagogicznych, artystycznych , w zakresie kultury , bibliotekoznawstwa, zarządzania i marketingu lub ekonomiczne)
4) posiada co najmniej 5 letni staż pracy w tym 2 lata staż związany z kierowaniem jednostką kultury lub sportu ,
5) posiada uprawnienia instruktora sportu
6) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury i sportu
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zmianami)
9) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku .

2. Wymagania dodatkowe :
1) znajomość przepisów z zakresu ustaw : o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , o bibliotekach, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych , Prawo zamówień publicznych oraz zagadnień z zakresu prawa pracy ,
2) posiadanie wiedzy w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną i sportową
3) umiejętność organizacji pracy oraz kierowania zespołem pracowników ,
4) znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną , w tym programów UE
5) zdolności organizatorskie i predyspozycje w organizacji dużych przedsięwzięć organizacyjnych i promocyjnych związanych z
działalnością kulturalną oraz umiejętności w organizowaniu imprez masowych
6) umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania narzędziowego Microsoft Office (Word, Excel)

3. Zakres wykonywanych zadań :
1. Kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie , zwanego dalej „ GCK,SiR ” ,
2. Reprezentowanie GCK,SiR na zewnątrz.
3. Zarządzanie majątkiem GCK,SiR
4. Zatrudnianie i zwalnianie pozostałych pracowników GCK,SiR.
5. Ustalanie rocznych planów swojej działalności oraz rocznego planu
finansowego .
6. Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności .
7. Występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań.
8. Realizacja inwestycji i remontów obiektów wchodzących w skład struktury organizacyjnej GCK,SiR zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
9. Wydawanie zarządzeń , regulaminów , instrukcji w zakresie organizacji i funkcjonowania GCK,SiR , wynikających z przepisów prawa.
10. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych , o rachunkowości oraz ich aktów wykonawczych .
11. Nadzór i kontrola wykonywania pracy przez podległych pracowników .
12. Organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy poprzez realizację celów i zadań Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, a w szczególności:
1/ rozbudzanie indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej i rekreacyjno-sportowej,
2/ organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej , sportowej i rekreacyjnej,
3/ organizację i wspieranie imprez artystycznych, patriotycznych, rozrywkowych, rekreacyjno-sportowych,
4/ organizację wystaw artystycznych i wernisaży,
5/ koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań , w tym sekcji sportowych, zespołów folklorystycznych, chórów, zespołów instrumentalnych i wokalnych, zespołów tanecznych dla dzieci , młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Szemud.
6/ koordynowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego,
7/ współpracę z sołectwami, organizacjami społecznymi, organizacjami sportowymi, twórcami i artystami, sportowcami, innymi instytucjami w zakresie rozbudzania aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej,
8/ gospodarowanie powierzonym przez Gminę mieniem komunalnym , przeznaczonym na działalność statutową GCK,SiR , w tym zabezpieczenie obiektów przed zniszczeniem oraz organizowanie i finansowanie remontów i modernizacji powierzonego mienia.

4. Wymagane dokumenty :

– podanie wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu
– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej ,
– kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem ) ,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
– pisemna koncepcja programu działania GCK,SiR , uwzględniająca warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury,
– kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), lub zaświadczenie o zatrudnieniu- w przypadku, gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy ,
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
– oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych ,
– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
– oświadczenie ,że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn .zmianami) ,
– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku ,
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach .
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z postępowaniem konkursowym , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i regulaminem konkursu ”

III. Termin i miejsce złożenia ofert :

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem :

„Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie „

w terminie do dnia 27.01.2016 do godz. 15.oo, osobiście – w Sekretariacie Urzędu Gminy Szemud lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Szemud
Kartuska 13
84-217 Szemud

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane . O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu .

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szemud. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie .

Z Regulaminem konkursu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Szemud oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szemud www.szemud.pl .

IV. Pozostałe informacje
Informację o wyniku konkursu upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym konkursie przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Szemud oraz w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.szemud.pl

/-/Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud

Szemud, dnia 13 stycznia 2016r.