Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA.

Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko oraz wymagania prawne wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje społeczne. Zostaną one przeprowadzone dwuetapowo.

Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach GDDKiA, jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag. W tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi można składać również pisemnie we Centrali oraz wszystkich Oddziałach GDDKiA.

W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie, których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną dokumentacją dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015, a także zgłaszać uwagi lub pytania.

Harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco:

data miejsce spotkania województwa miejsce spotkania województwa
14.09.2010 Wrocław Siedziba oddziału GDDKiA ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław sala konferencyjna dolnośląskie, opolskie Kraków Siedziba oddziału GDDKiA ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, sala konferencyjna – I piętro śląskie, małopolskie
15.09.2010 Poznań Urząd Wojewódzki, Al. Niepodległości 16-18, Poznań Sala Herbowa wielkopolskie, lubuskie Sandomierz Ratusz ul. Rynek 1, Sandomierz Sala Narad świętokrzyskie, podkarpackie
17.09.2010 Słupsk Urząd Miasta, Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk pomorskie, zachodniopomorskie Łódź Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Duża Sala Obrad Rady Miejskiej łódzkie
21.09.2010 Toruń Urząd Wojewódzki – delegatura w Toruniu 87-100 Toruń Pl. Teatralny 2 kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie Biała Podlaska Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, l. Brzeska 41 podlaskie, lubelskie
23.09.2010 Warszawa Urząd Wojewódzki pl. Bankowy 3/5, Warszawa mazowieckie

od 9:00 – możliwość zadawania pytań autorom prognozy oddziaływania na środowisko
16:30 – początek spotkania konsultacyjnego, prezentacja (17:00 w Warszawie)

Przy czym na spotkaniach, które odbywać się będą w ramach konsultacji społecznych w ww. miastach, szczegółowo poruszana będzie problematyka oddziaływania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 w odniesieniu do wyżej przedstawionych obszarów. Szczegółowy scenariusz spotkań będzie dostępny na stronie internetowej GDDKiA.
W celu zapewnienia udziału w Konsultacjach jak największej liczby ludności, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na Państwa stronie internetowej i tablicy ogłoszeń informacji o rozpoczętych Konsultacjach społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 wraz z odnośnikiem do strony www.gddkia.gov.pl. Na stronie tej znajdują się wszelkie informacje aktualizowane na bieżąco oraz cały tekst „Prognozy …”
Zarówno na stronie jak i w ogłoszeniu prosimy o wykorzystanie treści e-maila.
Prosimy Państwa o potwierdzenie e-mailem umieszczenia ogłoszenia.
Prosimy również o przesłanie drugiego e-maila potwierdzającego w jakim terminie ogłoszenie o konsultacjach było wywieszone. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), ogłoszenie powinno być wywieszone min. 21 dni.

Osoby do kontaktu z ramienia Departamentu Środowiska GDDKiA:

  • Mirosław Musiel – mmusiel@gddkia.gov.pl, (22) 375-87-15.
  • Paweł Zysk – pzysk@gddkia.gov.pl, (22) 375-87-15
  • Jacek Wojtowicz – j.wojtowicz@gddkia.gov.pl (22) 375-88-97

Jacek Wojtowicz
Departament Środowiska
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad