W dniach od 21 lutego do 26 kwietnia 2019r. funkcjonować będzie Powiatowa Komisja Lekarska w Wejherowie działająca na potrzeby kwalifikacji wojskowej.
Mężczyźni urodzeni w 2000 roku zamieszkujący na terenie gminy Szemud zobowiązani są stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Wejherowie w dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. w budynku Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, ul. Dworcowa 7.
1. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także:
– mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy dotychczas z różnych powodów nie stawili się do kwalifikacji wojskowej,
– osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
– kobiety wskazane przez WKU Gdynia (przyjmowane będą w dniu 26 kwietnia 2019r).

2. Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie Wójta Gminy Szemud w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości,
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
– dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia (świadectwo lub kopia ukończenia szkoły) lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
– wypełniony druk (dołączony do wezwania) stanowiący wykaz informacji niezbędnych
do założenia ewidencji wojskowej,
– w przypadku przewlekłych schorzeń – posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Celem kwalifikacji wojskowej jest sprawdzenie w oparciu o badania przeprowadzone przez Powiatową Komisję Lekarską predyspozycji, zdrowia psychicznego i fizycznego pod kątem zdolności do czynnej służby w wojskowej.

Nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania nie zwalnia ww. osób od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu o którym mowa powyżej.

Za niezgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej grożą sankcje w postaci grzywny i przymusowego doprowadzenia przez Policję. Pamiętać należy o tym, że planując wyjazd za granicę lub zmianę miejsca zamieszkania, najpierw zgłosić się do kwalifikacji wojskowej.

Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół wyższych.

Wszystkie osoby, stawiające się przed Powiatową Komisją Lekarską po uprawomocnieniu się jej orzeczenia (po upływie 14 dni) i założeniu ewidencji wojskowej zostają z urzędu przeniesione do rezerwy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szemud pod nr telefonu
58 676-44-20.

Mirosława Sikora