Kwalifikacja wojskowa
dla mieszkańców Gminy Szemud

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. , na terenie województwa pomorskiego w okresie od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1998 r.

1. Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1998 r. powołane są Powiatowe Komisje Lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska w Gdańsku.

2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie GMINY SZEMUD przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22 w budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w okresie od 07 kwietnia do 12 kwietnia 2017 r. od godz. 8:00.

4. Dzień dodatkowy dla kobiet wskazanych przez WKU wyznaczono na 24 kwietnia 2017r.

5. Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie Wójta GminySzemud w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:
– dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości,
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
– dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia (świadectwo lub kopia ukończenia szkoły) lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
– w przypadku przewlekłych schorzeń – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Celem kwalifikacji wojskowej jest sprawdzenie w oparciu o badania przeprowadzone przez Powiatową Komisję Lekarską predyspozycji, zdrowia psychicznego i fizycznego pod kątem zdolności do służby w wojskowej.
Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
kategoria zdolności A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, które oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie). Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych.
W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A”, jeżeli nie zgłaszają się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy;
kategoria zdolności B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy, które oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej;

kategoria zdolności D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, które oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy;

kategoria zdolności E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się
do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten staje się wymagalny na podstawie obwieszczeń rozplakatowanych na terenie Gminy Szemud. Za niezgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej grożą sankcje w postaci grzywny i przymusowego doprowadzenia przez Policję. Pamiętać należy o tym, że planując wyjazd za granicę lub zmianę miejsca zamieszkania, najpierw zgłosić się do kwalifikacji wojskowej.
Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli były do tego zobowiązane), a najpóźniej 31 grudnia 2016 r. ukończyły 24 lata życia, mają obowiązek zgłoszenia się do właściwego WKU w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szemudzie pod nr telefonu 58 676-44-20.

Mirosława Sikora