Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia
14 czerwiec 2017 r. – 28 czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia
Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”, ul. Wilczka 7, 84-242 Luzino (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Forma złożenia wniosku
Wniosek należy złożyć na obowiązującym dla danego naboru formularzu. Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze LGD (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną), w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej (2 sztuki).

Forma wsparcia:
Refundacja

Zakres tematyczny:
Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych, integracji społecznej i/lub kulturalnych oraz wyposażanie lub doposażenie podmiotów działających w sferze kultury (w ramach zakresu § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Warunki udzielenia wsparcia:
– złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu,
– zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
– spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru:
podmiot ubiegający się o wsparcie jest jednostką samorządu terytorialnego
– zgodność operacji z LSR w tym zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy w PROW na lata 2014-2020 oraz wpisywanie się we wskaźniki wskazane w załączniku nr 3 do ogłoszenia,
– uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji – 14 pkt

Wysokość pomocy:
63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Limit dostępnych środków:
1 525 693,72 zł, w tym:

970 798,91 zł wkład EFRROW,

554 894,81 zł wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz :
– wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
– wzór formularza wniosku o płatność,
– wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy,
– Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „Kaszubska Droga”,
– kryteria dostępu oraz kryteria wyboru operacji przez LGD oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
– lista wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru

znajdują się w biurze Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” ul. Wilczka 7, 82-242 Luzino oraz na stronie www.kaszubskadroga.pl

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy biura LGD „Kaszubska Droga”: ul. Józefa Wilczka 7, 84-242 Luzino, tel. 668 521 941 i tel. 668 522 476, e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl

 

Załączniki:

Informacja o ogłoszeniu naboru nr 3/2017

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji- Załącznik nr 1

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia- Załącznik nr 2

Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru- Załącznik nr 3