W dniu 6 grudnia br. zawiązała się Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”, skupiająca społeczności gmin Linia, Luzino i Szemud, ukierunkowana na rozwój obszarów tych gmin.

Zapraszamy do współpracy!

Obszary wiejskie naszej Gminy wymagają wielu zabiegów i starań dla poprawy standardu i jakości życia. Dla zwiększenia możliwości absorpcji środków finansowych krajowych i UE, pomocowych dla rozwoju lokalnych społeczności niezbędny jest wzrost aktywności nie tylko samorządów, ale wszystkich mieszkańców zrzeszonych i niezrzeszonych w różnych organizacjach. Naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom wychodzi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który w ramach „Osi IV – LEADER” ma na celu przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez pobudzanie mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
LEADER jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez współpracę partnerów samorządowych, społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

LEADER jest oddolnym partnerskim podejściem dla rozwoju obszarów wiejskich realizowanym przez Lokalną Grupę Działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju , oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, wiedzę i umiejętności trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo, które reprezentuje obszar objęty lokalną strategią rozwoju. Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. LGD wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Realizacja strategii przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Na terenie naszej gminy, na początku bieżącego roku, z inicjatywy Joanny Szymańskiej z Łebieńskiej Huty, powstała grupa zapaleńców, skupiona wokół KGW Przetoczyno oraz Fundacji Rozwoju Regionalnego „ Bojan”. Grupa przeprowadziła akcje informacyjno – promocyjne w formie kolportażu ulotek i badań ankietowych, którą można było zauważyć na wielu okolicznościowych lokalnych imprezach, festynach.
Latem tego roku do prac nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju włączyły się samorządy gminne Szemuda, Lini i Luzina oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego.
Efektem spotkań i dyskusji było podjęcie współpracy w stworzeniu grupy inicjatywnej, dodatkowo potwierdzone uchwałami poszczególnych rad gmin o woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania. W dniu 3 września 2007 roku w Urzędzie Gminy Szemud odbyło się spotkanie sektora publicznego, gdzie przyjęto wstępne założenia prac dla osiągnięcia Lokalnej Strategii Rozwoju i ustalono harmonogram czasowy realizacji oraz upoważniono Gminę Szemud do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie prac związanych z powstaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.
Uwieńczeniem wielomiesięcznych starań było Walne Zebranie, jakie miało miejsce dnia 06.12.2007 r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, na którym to zawiązano formalnie Lokalną Grupę Działania „ KASZUBSKA DROGA” z siedzibą w Przetoczynie oraz dokonano wyboru władz statutowych.
Prezesem Zarządu LGD „Kaszubska Droga ” została pani Danuta Nolbrzak-Hejmowska – Szemud , wiceprezesura przypadła dla Łukasza Jabłońskiego – Linia oraz Pauliny Kobiela – Luzino, sekretarzem została Joanna Szymańska- Szemud, skarbnikiem Jarosław Gawryś – Szemud, członkami: Kazimierz Hinc -Luzino i Stanisław Bigus -Linia
W skład Komisji Rewizyjnej wybrano przedstawicieli z wszystkich gmin: Teresa Beśka- przewodnicząca, vice- Józef Kotas, członek- Jan Schulz.
W skład Rady wchodzi 16 osób, są to: Krzysztof Brzezicki, Zygmunt Brzeziński, Ireneusz Czarnowski, Wiesław Dzienisz, Grażyna Ellwart, Bogusława Engelbrecht, Mieczysław Hopa, Romuald Janca, Ewa Kleszczewska, Mariusz Kryża, Marek Mudlaw, Jacek Nawrocki, Małgorzata Newlyn-Sutton, Kazimierz Potrykus, Eugeniusz Szulc, oraz Maria Wittstock.

Nowo wybranym władzom oraz całemu stowarzyszeniu
życzymy owocnej pracy oraz realizacji przyjętych zadań,
które przyczynią się do rozwoju naszego regionu.

Galeria

Załączniki