Zakres

 • Zadanie dotyczy przebudowy drogi 240,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 450 cm. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.
 • Konstrukcja nawierzchni będzie się składać z następujących warstw:
  – stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji – pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm – 1152 m2
  – nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm Beton asfaltowy AC16W – ok. 1080 m2
  – nawierzchnia z mieszanek mastyksowo- grysowych z sma0/11- 4cm po zagęszczeniu – ok. 1080 m2
  – pobocza szer. do 0,5m
  – zjazdy
  – odwodnienie korpusu drogowego- ściek betonowy
  – rów odwadniający
 • termin wykonania do 27.11.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 28.10.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 119.916,08 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

Asfalt Głazica (2)Asfalt Głazica (3)