Zakres

Zakres inwestycji obejmuje modernizację parkingu przy kaplicy pogrzebowej w Szemudzie poprzez wykonanie warstw odsączających wraz z podbudową z kruszywa łamanego wraz z usytuowaniem krawężników na podsypce cementowo-piaskowej.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 18.11.2013r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 29.11.2013r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria