Zakres

 • Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 398,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.
 • Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw:
  – warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm, po zagęszczeniu
  – nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu,
  -nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -warstwa ścieralna o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu,
  – rów odwadniający
  – kanały z rur PVC ok. 11 m
  – obudowy wylotów kolektorów – 4 szt.
  – zjazdy i skrzyżowania o powierzchni ok. 40 m2 w technologii jw.
  – pobocza do 2 x 0,5 m,
  – ścieki z prefabrykatów betonowych 68 m,
 • termin wykonania do 18.08.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 20.04.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 133.700,02 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys. 212 rys. 213 rys. 214rys. 215