Zakres

 • Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 990,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy.
 • Konstrukcja nawierzchni składa się z następujących warstw:
  – warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 15 cm, po zagęszczeniu
  – ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu,
  -ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna o grubości nie mniejszej niż 3 cm, po zagęszczeniu,
  – kanały z rur PVC ok. 44 m
  – zjazdy i skrzyżowania o powierzchni ok. 152 m2 w technologii jw.
  – pobocza do 2 x 0,5 m,
 • termin wykonania do 30.09.2016 r.

Stan realizacji

W dniu 06.05.2016 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 267.424,67 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

rys. 222 rys. 223rys. 300rys. 335rys. 355 rys. 356