Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych- zakończona  

W dniu 29.11.2018r. Gmina Szemud podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Szemud”, ale tylko dla tych zadań, które nie miały szansy na uzyskanie dofinansowania w „Krajowym Programie Czyste Powietrze” adresowanych dla budownictwa jednorodzinnego. Dotacja dla mieszkańca wyniosła maksymalnie  35,5 % kosztów  kwalifikowanych (z tego do 30 % ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz 5,5 %  ze środków budżetu Gminy Szemud). W ramach ww. dofinansowania udało się zmodernizować trzy źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych, na łączną kwotę kosztów kwalifikowanych 42 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosło 12 120,00 zł, a z budżetu Gminy Szemud 2 222,00 zł.

Dotacja celowa przyznawana w ramach ww. zadania dotyczyła działań związanych z modernizacją źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich  kotłami opalanymi gazem.

Realizacja w/w zadania przyczyniła się do redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery, wytwarzanych podczas spalania węgla, co korzystnie wpływa na zdrowie i środowisko.
www.wfos.gdansk.pl

modernizacja przed po
Paliwo rodzaj węgiel gaz ziemny
roczne zużycie  [Mg, Nm3, GJ, MWh] 1) 11,5 9180
Moc nominalna (kW) 44 54
Ilość źródeł ciepła ogółem 3 3
Emisje zanieczyszczeń REDUKCJA
pyły ogólne (Mg/rok) 0,230 0,000 0,230
SO2 (Mg/rok) 0,110 0,000 0,110
NOX (Mg/rok) 0,012 0,012 0,000
CO (Mg/rok) 0,518 0,003 0,515
CO2 (Mg/rok) 22,070 18,509 3,561
Emisja równoważna (Mg/rok) 1,035

Sylwia Czoska
Ref. Zmówień Publicznych i Inwestycji