Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

kierownik hali sportowej w Bojanie

Miejsce wykonywania pracy: Hala sportowa w Bojanie
Forma: umowa o pracę ( możliwość zatrudnienia od stycznia 2016 r.)
Wymiar czasu pracy:  1 et. (40 godz. tygodniowo)

Wymagania od kandydata:

 • wykształcenie wyższe,
 • kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • doświadczenie minimum 3-letnie na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów z zakresu kultury fizycznej oraz zamówień publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, dokładność w wykonywaniu zadań.

Główne zadania na stanowisku:

 • organizowanie imprez sportowych i kulturalnych w hali sportowej,
 • administrowanie obiektem,
 • pozyskiwanie środków pieniężnych na realizację zadań statutowych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kserokopie poświadczające wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie poświadczające uzyskane kwalifikacje,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Aplikacje należy składać do dnia 30.12.2015 r.  do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór instruktor sportu” w biurze budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie, ul. Szkolna 4A lub przesyłać pocztą na adres: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, ul. Szkolna 4A, 84-217 Szemud.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30.12.2015 r. godz. 10.00

Przewiduje się rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

Bogusław Napieralski
Dyrektor GCKSiR w Szemudzie