Przypominamy, że

Wójt Gminy Szemud ogłosił nabór wniosków do programu utwardzania dróg gminnych płytami yomb na rok budżetowy 2018

Program zakłada współudział Gminy Szemud (zakup i dostarczenie płyt, sporządzenie dokumentacji, przeprowadzenie przetargu, nadzór inwestorski) i zainteresowanych mieszkańców działających w Komitetach (sfinansowanie wykonania inwestycji), co umożliwia utwardzenie dróg gminnych które nie zostały zaplanowane do modernizacji w budżecie Gminy Szemud.

Wnioski o przydział płyt mogą Państwo składać w Urzędzie Gminy w Szemudzie do dnia 18 listopada 2017 roku. Wniosek Komitetu powinien wskazywać:
a) nazwę komitetu lub w sytuacji gdy Wnioskującym jest osoba indywidualna – jego dane,
b) dokładne określenie drogi i wskazanie planowanego zakresu utwardzenia (najlepiej zaznaczyć odcinek drogi na mapie, którą można pobrać ze strony http://www.szemud.e-mapa.net/), w tym wskazanie konkretnej długości odcinka.
c) wysokość zadeklarowanej darowizny (wzór wyliczeń poniżej),
d) wskazanie pełnomocnika komitetu i podanie jego danych kontaktowych (adres, tel, mail)
e) wraz z wnioskiem należy złożyć załączniki do umowy – pełnomocnictwo oraz imienny wykaz darczyńców, które mogą Państwo pobrać poniżej.

 

Dalsze procedury:
Po upływie wskazanego powyżej terminu składania wniosków o przydział płyt yomb, Komisja powołana na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Szemud nr 633/III/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku oceni wszystkie złożone wnioski w oparciu o przesłanki wskazane w w/w zarządzeniu i poinformuję Komitety o zakwalifikowaniu do programu. Z Komitetami, których wnioski zakwalifikowane zostaną do realizacji zawarte zostaną umowy darowizny z poleceniem, które będą podstawą dokonania wpłaty darowizny na rzecz Gminy Szemud.

Planuje się zakończenie etapu wpłat darowizn na dzień 26 stycznia 2018 roku, a po zebraniu niezbędnych środków finansowych przystąpimy do etapu realizacji, odpowiednio – przygotowania projektów technicznych, przeprowadzenia postępowania przetargowego i wykonania inwestycji w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Wyliczenie szacunkowej wysokości darowizny:
Na wstępie wskazujemy, że wzbogaceni o doświadczenia lat ubiegłych, postanowiliśmy o przyjęciu w kolejnym konkursie warunku minimalnej szerokości utwardzenia – 4 metry.Wynika to z faktu, iż zauważyliśmy, że przeprowadzone w latach ubiegłych utwardzenia o szerokości 3 metrów przyniosły nie do końca zadowalający efekt, gdyż zbyt mała szerokość drogi okazała się znacznym utrudnieniem ruchu drogowego (problemy z mijaniem się samochodów), a także powoduje powstawanie kolein po bokach płyt, które przy okazji nawet drobnych deszczów zbierają wodę i powodują wymywanie się podłoża płyt i ich zapadania. Jedyną możliwością odstąpienia do danego warunku jest brak możliwości technicznej ułożenia drogi o szerokości 4 metrów, co podlegać będzie ocenie Urzędu Gminy w Szemudzie.

 

Odnosząc się do samego obliczania wysokości darowizny, w danej edycji programu tak jak w roku ubiegłym zakładamy szacunkowy koszt ułożenia 1 płyty na kwotę 22,00 zł brutto. Dana cena stanowi szacunek, natomiast ostateczną cenę ułożenia 1 płyty ustalimy na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego. Wyliczając szacunkowy koszt inwestycji obliczyć należy planowaną powierzchnie utwardzenia i ustalić potrzebną ilość płyt yomb (1 płyta ma wymiary 1 x 0,75 m). Uzyskaną liczbę potrzebnych płyt przeliczamy przez kwotę szacunkową ułożenia 1 płyty i w ten sposób ustalamy szacunkowy koszt inwestycji. Powyższe daje wzór: długość x szerokość / 0,75 x 22 zł. Proszę pamiętać, iż zgodnie z założeniami programu, koszt ułożenia płyt pokryty zostaje w całości ze środków zebranych z darowizn zainteresowanego Komitetu i nie jest przewidziana możliwość dodatkowego dofinansowani ze strony Gminy Szemud ani Funduszu Sołeckiego.

 

Informacje szczegółowe i wszelką pomoc mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej, kontakt:

1. Roman Chustak – Kierownik Referatu
tel. (58) 676-44-58
e-mail: r.chustak@szemud.pl

2. Janusz Balandowski – inspektor
tel: (58) 676-44-34
e-mail: j.balandowski@szemud.pl

Pełnomocnictwo

Imienny wykaz darowizn

Roman Chustak
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska