Nastała wiosna, stąd też zwiększona aktywność ludzi w różnych dziedzinach. Zaczynamy budować, nawozić ziemię, gruz, zasypywać mokradła, oczka wodne itp. Nie wszystkie te działania zgodne są z literą prawa. Aby uniknąć niepotrzebnych problemów pragnę przypomnieć kilka zasad.
Chcesz zrekultywować lub zagospodarować grunt, co powinieneś uczynić?
Poprzez rekultywację rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocowanie skarp oraz odbudowywanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.
Właściwym podmiotem do wydania decyzji w sprawie rekultywacji gruntu jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja 4- Wydział Ochrony Środowiska- kontakt (58) 572-95-41, (58) 572-95-43 lub mail srodowisko@powiat.wejherowo.pl

Odnośnie zwożenia ziemi, gruzu i innych odpadów, przypominam,że zabronione jest zwożenie wszelkiego rodzaju odpadów (ziemia, torf, gruz, żwir itp) na nieruchomość bez odpowiedniego zezwolenia ponieważ:
– grunt zostaje sztucznie podwyższony przez co zaburzeniu ulegają warunki gruntowo-wodne, powoduje to zalewanie sąsiednich działek,
– zasypywanie naturalnych cieków wodnych powoduje podmywanie gruntu i osuwanie się ziemi,
– stabilizacja nawiezionej ziemi trwa wiele lat – bez gwarancji, że kiedykolwiek osiądzie i uzyska odpowiednią nośność,
– nieznane źródło pochodzenia nawiezionej ziemi może skazić grunty, powodując niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego,
– nawieziona ziemia jest odpadem, a składowanie, magazynowanie oraz przetwarzanie odpadów wymaga odpowiednich zezwoleń,
– właściciele nieruchomości przyjmując ziemię bez odpowiednich zezwoleń narażają się na konsekwencje prawne, nakazujące jej wywiezienie,
– jakiekolwiek działania związane z bezprawnym nawożeniem ziemi skutkują konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Chcesz uniknąć problemów zapoznaj się i postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi tą problematykę tj.:
– ustawa z dnia 3.02. 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – art 4 pkt. 18, 19, art 5 pkt 1, 2 oraz rozdział 5- Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów (Dz.U. z 2015, poz 909 z późn. zm),
– ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne – art 29 oraz art 30 (Dz. U. z 2001r., Nr 115, poz. 1229 z póź zm.),
– ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Środowiska – art 101 (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627 z póź. zm.),
– ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach – art 26 ( Dz.U. z 2013r., poz.12 z póź . zm.).

Administracyjne kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących nawożenia odpadów nalicza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Kary są bardzo dotkliwe ponieważ wynoszą od 1000 zł do 1000000 zł!!!

W Gminie Szemud podejmuje się działania, aby nielegalny wywóz odpadów wyeliminować. Wszelkie przypadki będą bezwzględnie karane, a właściciele gruntów, na które zostały nawiezione odpady, zostaną zobligowani do ich wywiezienia na miejsca do tego przeznaczone za pokwitowaniem.

Proszę o fakcie nielegalnego nawożenia odpadów informować Referat Ochrony Środowiska – nr tel. (58) 676-44-24, (58) 676-44-25 lub adres e-mail: odpady@szemud.pl

Albin Jaroszek
Sekretarz Gminy Szemud