Gmina Szemud położona jest w pasie wzgórz morenowych, co sprawia, że otaczające nas tereny są mocno pofałdowane i zróżnicowane. Charakterystyczne są również kompleksy mokradeł oraz bagien. Urozmaicona rzeźba terenu, obfitość jezior i cieków, rozmaitość utworów geologicznych i gleb wpływa na bogactwo zbiorowisk roślinnych, które wspólnie tworzą niepowtarzalny i magiczny klimat.

Niestety, piękno krajobrazu oraz naturalne uwarunkowania środowiskowe nie zawsze współgrają z potrzebami lokalnej społeczności oraz rozwijającej się gospodarki. Zróżnicowanie terenowe sprawia, że mieszkańcy przeprowadzają wiele bezprawnych działań mających na celu wyrównanie terenu pod przyszłe inwestycje – czy to związane z budową domu, czy prowadzoną działalnością gospodarczą, usługową, rolniczą. Urząd Gminy w Szemudzie otrzymuje coraz więcej niepokojących sygnałów istnienia nieprawidłowości w tym zakresie tj. zasypywanie naturalnych obniżeń, zasypywanie terenów podmokłych (łąk, rowów), nieużytków oraz wyrównywanie terenu pod budowę obiektów budowlanych.

Należy pamiętać, że stosownie do art.2 pkt.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (teks jednolity Dz. U. 2016 poz. 1987): ziemia i gleba z wykopów budowlanych jest odpadem, jeżeli nie pochodzi z terenu budowy i nie jest wykorzystywana na terenie danej budowy. Zatem jeśli właściciel gruntu utwardza lub podnosi teren odpadami (ziemia, gleba) bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia tj. zgody na przetwarzanie, magazynowanie i składowanie odpadów – stosownie do art. 26 ustawy o odpadach – wójt gminy w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Niwelacja terenu dokonana poprzez uzupełnienie ubytków na gruncie dodatkowymi masami ziemnymi może skutkować również zachwianiem stosunków wodnych. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 z póź. zm.) zgodnie z którym właściciel gruntu nie może:
1. zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej
się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
2. odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

Ponadto na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jeśli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie wpływają szkodliwie na grunty sąsiednie, wójt może – w drodze decyzji – nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom (np. drenażu).

Reasumując, zwożenie odpadów m.in.: ziemi, gruzu, żwiru, torfu na nieruchomość
bez odpowiedniego zezwolenia skutkuje konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

W związku z powyższym jakakolwiek niwelacja terenu jest dopuszczalna jedynie w przypadku uzyskania pozwolenia na:
1. budowę – w ramach prac przygotowawczych ( wyrównanie terenu pod budowę)
2. rekultywację, która uwzględnia nawiezienie dodatkowych mas ziemnych.

Właściciele nieruchomości przyjmując ziemię bez odpowiednich zezwoleń narażają się nie tylko na konsekwencje prawne, ale również na koszty związane z decyzją nakazującą jej wywiezienie.

W Gminie Szemud podejmuje się działania eliminujące nielegalny wywóz i składowanie odpadów. Wszelkie przypadki będą bezwzględnie karane, a właściciele gruntów,
na które zostały nawiezione odpady, zostaną zobligowani do ich usunięcia oraz przekazania odpowiednim podmiotom potwierdzając to kartą przekazania opadów.

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadziła w 2010 roku dotkliwe kary pieniężne w wysokości 10 000zł (art.79b ust.2) – za pozbywanie się odpadów wbrew przepisom dotyczącym gospodarowania odpadami oraz przekazywanie odpadów nieuprawnionym odbiorcom. Kary wymierzane są w drodze decyzji przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.

W przypadku rażących naruszeń dotyczących gospodarki odpadami Wójt Gminy Szemud przekaże sprawę do powyższych instytucji.

Opracowanie:
Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Szemudzie