Szanowni Mieszkańcy!W dniu 17 czerwca 2014 r. została podjęta uchwała nr LVI/571/2014 Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szemud oraz warunków i trybu składania deklaracji w formie papierowej i elektronicznej.


Uprzejmie informuję, że zgodnie z powyższą uchwałą właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały tj. od dnia 31.07.2014 r. do dnia 01.09.2014 r. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Szemud, listownie oraz jako załącznik przez skrzynkę podawczą ePUAP.


Jednocześnie informuję, że nowy wzór deklaracji nie zawiera obowiązujących stawek opłat. Osoby składające deklaracją mają obowiązek samodzielnie wpisać liczbę osób w danej grupie wiekowej, stawkę opłat oraz wyliczyć miesięczną kwotę opłaty (tabela D2). Zgodnie z uchwałą nr LVI/570/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nie uległa zmianie (wynika z uregulowania poprzedniej uchwały), wynosi:


1. za odbiór odpadów, które są zbierane selektywnie, w zależności od wieku mieszkańca tej nieruchomości:

a) osoby do 18 roku życia będące 1 i 2 dzieckiem w rodzinie – 10,80 zł

b) osoby do 18 roku życia (do 24 roku życia jeżeli kontynuują naukę w trybie dziennym) będące 3 i kolejnymi dzieckiem w rodzinie – 5,40 zł

c) pozostałe osoby powyżej 18 roku życia, które nie zostały ujęte w ww. grupach wiekowych – 10,80 zł


2. za odbiór odpadów, które nie są zbierane selektywnie (odpady zmieszane):

a) osoby zamieszkałe niezależnie od grupy wiekowej – 21,60 zł


W przypadku wątpliwości można kontaktować się bezpośrednio z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami pod nr (58) 676-44-24 i 676-44-25 oraz mailowo: odpady@szemud.pl.Z poważaniem


Ryszard Kalkowski – Wójt Gminy

Załączniki