Wójt Gminy Szemud informuje o nowych wzorach deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, z zastrzeżeniem przypisu art. 37 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym w brzmieniu jak poniżej: „Do składania informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, o których mowa w ustawach zmienianych w art. 4 (podatek rolny), art. 6 (podatek od nieruchomości) i art. 19 (podatek leśny), z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe”.
Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie szemud.pl oraz na stronie podatki.gov.pl.

Zbigniew Toporek