Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wynikiem przetargu na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szemud” wyłonione zostały następujące firmy:


Sektor I – Firma Prywatna Wielobranżowa „Stachtrans” Stanisław Milewczyk, ul. Oliwska 48, 84-208 Kielno.
Tel. (58)676-08-54, 601-996-754.

Miejscowości należące do sektora I: Bojano, Dobrzewino, Karczemki, Kielno, Koleczkowo, Warzno i Rębiska.


Sektor II – Lider Konsorcjum Remondis Sp. z o.o., Oddział w Lęborku, ul. Kossaka 91-95, 84-300 Lębork.
W skład konsorcjum wchodzi: Firma Wielobranżowa AGORA Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, ul. 12 Marca 188, 84-200 Wejherowo.
Tel: (58)672-17-23.

Miejscowości należące do sektora II: Będargowo, Częstkowo, Głazica, Grabowiec, Donimierz, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kowalewo, Leśno, Łebno, Łebieńska Huta, Przetoczyno, Szemud, Szemudzka Huta, Zęblewo.


Firmy te zobowiązały się do końca czerwca 2014 r. dostarczyć mieszkańcom nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który będzie obowiązywać od 1 lipca 2014 r. oraz worki na selektywną zbiórkę odpadów.


Dnia 27 lutego 2014 r. Rada Gminy Szemud uchwaliła zmianę regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud dodając punkty dot. zgłaszania reklamacji o braku odbioru odpadów komunalnych.
Zgodnie z §4 ust. 5-7:

– reklamacje dot. braku odbioru odpadów komunalnych należy składać telefonicznie pod nr (58)676-44-24 i 676-44-25 lub osobiście w terminie 4 dni roboczych licząc od daty odbioru według harmonogramu,

– reklamacja powinna zawierać: dane osoby zgłaszającej, nr telefonu, adres nieruchomości z której nie odebrano odpadów oraz fotografię z datownikiem i możliwością identyfikacji nieruchomości potwierdzającą zasadność reklamacji,

– prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie przekazania firmie obsługującej dany sektor celem ich realizacji w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.


Zmiany dot. reklamacji pozwolą pracownikom urzędu oraz firmom wywozowym na prawidłową weryfikacje zgłoszeń oraz na szybki odbiór odpadów.


W związku z dostosowaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do podjętej uchwały w dniu 29 marca 2013 r., Rada Gminy Szemud podjęła w dniu 17 czerwca 2014 r. uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szemud oraz warunków i trybu składania deklaracji w formie papierowej i elektronicznej. Mieszkańcy Gminy Szemud będą zobowiązani do złożenia nowej deklaracji w terminie 30 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Do wyboru są trzy możliwości składania ww. deklaracji:

1. osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Szemud lub nadać w urzędzie pocztowym,

2. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, która musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przesyłana za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.szemud.pl

3. za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.szemud.pl, które mogą zostać uwierzytelnione poprzez system elektroniczny drogą mailową, po weryfikacji danych zostanie przesłany login i hasło.UWAGA!!!

W przypadku nie otrzymania do dnia 18 sierpnia 2014 r. informacji o łącznym zobowiązaniu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi opłatę należy uiścić do 18 sierpnia br. na indywidualny numer konta.Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi