W dniu 14.06.2018r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Gminą Szemud na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu p.n.: „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szemud”. W ramach tego zadania zostanie zakupiony dla jednostek OSP następujący asortymenty: detektory wielogazowe, parawany do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar oraz zestaw ratownictwa technicznego- zestaw narzędzi hydraulicznych.
Kwota całkowita projektu wynosi 54 439,00 złotych, z czego dotacja celowa wynosi 99%, co daje kwotę 53 894,61 zł, natomiast tylko 1% kwoty całkowitej, tj. kwota 544,39 zł stanowi wkład własny Gminy Szemud.
Zgodnie z umową realizacja tego zadania zakończyła się do 01.09.2018r., natomiast rozliczenie przesłano w dniu 14.09.2018r.

Sylwia Czoska

Informacja