Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013r. gmina przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w znacznym stopniu zmienia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również nakłada nowe obowiązki na mieszkańców, właścicieli nieruchomości oraz gminę.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki