w dniu 27 lutego 2015r. odbyła się sesja na której Rada Gminy Szemud podjęła uchwały dot. gospodarki odpadami:

– uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (uchwała nr V/47/2015),

– uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Szemud oraz warunków i trybu składania deklaracji w formie papierowej i elektronicznej (uchwała nr V/48/2015).


Podjęcie w/w uchwał miało na celu dostosowanie aktów prawa miejscowego do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 01 lutego 2015r. W związku z tym Rada Gminy Szemud zobowiązana była dostosować swoją uchwałę do obowiązującej ustawy.


Zgodnie z podjętą uchwałą nr V/47/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, miesięczna stawka opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest następująca:

– 10,80 zł/osobę za odbiór odpadów, które są zbierane selektywnie,

– 21,60 zł/osobę za odbiór odpadów, które nie są zbierane selektywnie (odpady zmieszane).


Uprzejmie informujemy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązani do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie w/w uchwały tj. od 04 maja 2015r. Deklaracje będzie można składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Szemud, listownie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.


W przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest więcej niż 1 osoba należy zaznaczyć w części B (dane składającego deklarację) rubrykę współwłaściciel i uzupełnić dane pierwszej i pozostałych osób, które są współwłaścicielami nieruchomości. W przypadku współwłasności małżeńskiej, małżonkowie uzupełniają swoje dane i składają druk deklaracji. Natomiast jeżeli nie jest to współwłasność małżeńska, jedna z osób będąca współwłaścicielem nieruchomości wypełnia cały druk deklaracji, a pozostali współwłaściciele wypełniają dane osoby składającej (strona 1) i składają czytelny podpis (strona 3).


Należy pamiętać, że Urząd Gminy w Szemudzie przyjmuje kompletny druk w/w deklaracji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości podczas jej wypełniania, prosimy o skontaktowanie się z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami pod nr (58) 676-44-24, 676-44-25 lub e-mailowo odpady@szemud.plEwa Sykut

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Załączniki