W związku z występującymi przypadkami braku oznakowania budynków tabliczką z numerem posesji i nazwą ulicy przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości ( Dz.U. z 2004r., Nr 243, poz 2432):
„Właściciele lub zarządcy nieruchomości są zobowiązani w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieścić (na budynku lub ogrodzeniu) w widocznym miejscu tabliczkę z wyraźnym numerem nieruchomości. Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu. Obowiązek ten dotyczy również właścicieli ogrodzonych działek niezabudowanych, którzy powinni umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywanie jej w należytym stanie”.
Na tabliczce oprócz cyfr musi się też znaleźć nazwa ulicy lub placu (jeśli nasza nieruchomość znajduje się w miejscowości posiadającej ulice lub plac z nazwami).

Za zignorowanie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości grozi grzywna do 250 zł albo kara nagany. Tak wynika z art 64§ 1 kodeksu wykroczeń.

Obowiązki związane z tabliczkami ciążą nie tylko na właścicielu nieruchomości, lecz także na administratorze, dozorcy, użytkowniku.

Apelujemy do Państwa, aby ten obowiązek potraktować poważnie i uniknąć negatywnych konsekwencji.

Albin Jaroszek
Sekretarz Gminy Szemud