Obwieszczenie S6 z dnia 27 lutego 2018r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.03.2019r.) sygnatura sprawy GD.RUZ.421.233.2018.GR od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wydaniu w dniu 27 lutego 2019 r. decyzji administracyjnej znak: GD.RUZ.421.233.2018.GR, w której udzielono Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku pozwoleń wodnoprawnych na:

A. wykonanie urządzeń wodnych:
1. odcinków rowów wraz z ich umocnieniem,
2. regulację cieku Zagórska Struga,
3. zabudowę rowów melioracji szczegółowej przepustami wraz z ich umocnieniem,
4. rowów drogowych wraz z ich umocnieniami,
5. wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników wraz z ich umocnieniem,
6. wylotów rowów drogowych do odbiorników wraz z umocnieniem,
7. zbiorników infiltracyjno – odparowujących na rowach,
8. zbiorników infiltracyjnych,

B. wykonanie urządzenia wodnego – mostu drogowego MS-81 nad rzeką Zagórska Struga zlokalizowanego w ciągu projektowej drogi ekspresowej S6 w km 7+870 nad rzeką Zagórska Struga – Współrzędne geodezyjne – X = 6521687.77, Y = 6038661.09,

C. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych – wykonanie przejścia kanałem technologicznym z rur przepustowych 4xRHDPEp 125 pod rzeką Zagórska Struga (km proj. dr. 7+860 drogi S6), (km 26+153,00 rzeki) – współrzędne geograficzne przejścia pod rzeką to: X = 6521683,23; Y = 6038627,12

D. usługi wodne obejmujące odprowadzanie do wód i do urządzeń wodnych wód opadowych z odwodnienia projektowanego układu drogowego niezbędnych do realizacji inwestycji ,,Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)”

Treść Obwieszczenia