Obwieszczenie sygnatura sprawy GD.RUZ.421.48.2019.MG z dnia 15 marca 2019r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z informacją o wszczęciu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwoleń wodnoprawnych na:

1. przebudowę odcinków rowów melioracji szczegółowej oraz cieku,
2. budowę rowów dopływowych i odpływowych wraz z wylotami do odbiorników,
3. budowę rowów drogowych infiltracyjnych wraz z wylotami do odbiorników,
4. budowę przepustów w ciągu drogowych i rowów melioracyjnych,
5. budowę wylotów kanalizacji deszczowej i przykanalików,
6. budowę wylotów drenażu zasypki przyczółka oraz odwodnienia z obiektów mostowych,
7. budowę wylotów kanałów hydrotechnicznych,
8. likwidację rowów drogowych, melioracyjnych i przepustów w ich ciągu oraz drenażu melioracyjnego i jego wylotów,
9. przebudowę drenażu melioracyjnego wraz z wykonaniem jego wylotów do odbiorników,
10. budowę zbiorników retencyjnych infiltracyjnych,
11. likwidację i wykonanie nowego wylotu rowu prowadzącego oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Szemudzie do rzeki Gościciny,
12. budowę obiektów mostowych nad ciekami,
13. wykonanie przejścia kanałem technologicznym oraz kablami energetycznymi pod ciekiem,
14. odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z odwodnienia projektowanego układu drogowego,

niezbędnych do realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Szemud (z węzłem)

Obwieszczenie (tekst)