Oferta Ludowego Klubu Sportowego ” Bojano”  – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn. zmianami).
W dniu 26.11.2018r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja turnieju piłki nożnej halowej dla 30+”. Oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

LZS Bojano str. 1

LZS Bojano str. 2

Zaświadczenie LZS Bojano

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 05.12.2018r. na adres e-mail:
kancelaria@szemud.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.

Iwona Curlej-Paszke