Oferta Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BARKA” – MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami).
W dniu 17.05.2018r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego pn. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”. Oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do 1.06.2018r. na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.

Iwona Curlej-Paszke

Oferta Mały Grant SPON Wejherowo