Wójt Gminy Szemud działając w oparciu o art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj., Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 z późn.
zm.), przekazuje do publicznej wiadomości ofertę złożoną w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawym „Barka” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie kulturalno-integracyjne”.

Uprzejmie informuję, że w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty można zgłaszać uwagi do
oferty.

W załączeniu oferta.

Załączniki