Oferta UKS Bojano MAŁY GRANT – art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U.
z 2016 poz. 1817 z późn. zmianami) w dniu 20.11.2017r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Szemudzie oferta na realizację zadania publicznego pn.
„Dieta młodego sportowca oraz wykorzystanie systemu FMS w pracy z sportowcami „.

Oferent stara się o tzw. mały grant, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Zgodnie z uprawnieniem ustawowym każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do  30.11.2017 r. na adres e-mail: kancelaria@szemud.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud.