Wójt Gminy Szemud działając w oparciu o art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj., Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.), przekazuje do publicznej wiadomości ofertę złożoną w trybie pozakonkursowym przez Uczniowski
Klub Sportowy Kielno na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Instruktaż gry w koszykówkę
aspekty teoretyczne i praktyczne.

Uprzejmie informuję, że w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty można zgłaszać uwagi do
oferty.

W załączeniu oferta.

Iwona Curlej-Paszke

Załączniki