Wójt Gminy Szemud w dniu 28.12.2017r. ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresów:
1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
3) ochrona i promocja zdrowia;
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) wypoczynek dzieci i młodzieży;
6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
8) turystyka i krajoznawstwo;
9) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Działając na podstawie art. 15 ust 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1817 z późniejszymi zmianami) informuję, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy mogą wskazywać swoich przedstawicieli do prac komisji konkursowej rozpatrującej oferty na realizacje zadań publicznych Gminie Szemud w 2018 roku, z wyłączeniem organizacji pozarządowych i podmiotów biorących udział w tym konkursie.

Wskazanie osób mających wejść w skład komisji konkursowej powinno nastąpić na piśmie
(formularz zgłoszeniowy) w terminie do dnia 24 stycznia 2018r. do Urzędu Gminy
w Szemudzie ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud .
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy w Szemudzie.
Spośród zgłoszonych ofert dokonany zostanie wybór przedstawicieli do Komisji Konkursowej.

Uwaga: udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy

Iwona Curlej – Paszke