Wójt Gminy Szemud ogłasza kolejny nabór wniosków na utwardzanie dróg gruntowych płytami yomb w ramach wspólnego finansowania deklarowanego przez mieszkańców /zrzeszonych w komitetach/ w zakresie pokrycia w 100% kosztów ich ułożenia.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy /Biuro Obsługi Interesanta/ lub drogą pocztową w terminie do dnia 15.01.2015 r. /liczy się data wpływu, a nie nadania w Urzędzie Pocztowym.


Kwalifikacja wniosków odbywać się będzie przez komisję powołaną przez Wójta Gminy na podobnych zasadach jak w ubiegłym roku i uwzględniać będzie w szczególności następujące przesłanki:

– liczba mieszkańców, która korzystać będzie z wnioskowanego odcinka drogi,

– kategoria drogi w planie miejscowym /wewnętrzna, dojazdowa, lokalna, zbiorcza/,

– odbywający się dowóz dzieci do szkół autobusami,

– połączenie z drogą wyższej kategorii (powiatowa, wojewódzka) lub kontynuacja utwardzania drogi,

– istniejąca infrastruktura w pasie drogowym,

– ilość dróg krzyżujących się z wnioskowanym odcinkiem.


Do wniosku należy załączyć mapę informacyjną w dowolnej skali z zaznaczeniem wnioskowanego odcinka drogi wraz z określeniem m2.


Komitety mieszkańców, które złożyły wnioski w 2014 r i nie zostały one zakwalifikowane do realizacji, prosimy o ponowne złożenie wniosków w wyznaczonym terminie jeśli Komitety te są nadal zainteresowane.

Ponowne składanie wniosków jest wymagane ze względu na upływ czasu i być może zmiany zakresu lub innych uwarunkowań.


Dla określenia możliwości finansowych komitetów, należy przyjąć średnią cenę rynkową ułożenia 1m2 płyt yomb w wysokości 25 zł /do rozliczenia/.

Uwaga – prace nie mogą być finansowane ze środków funduszu sołeckiego.


Jednocześnie informujemy, że w ciągu 14 dni od ogłoszenia przez Komisję powołaną przez Wójta listy zatwierdzonych Komitetów, będą one zobligowane do dokonania wpłat na zadeklarowaną we wniosku ilość m2 na konto Gminy wg prognozowanej stawki podanej wyżej. Dokonanie wpłat przez wszystkie komitety jest związane z przystąpieniem przez Gminę do procedury wyłonienia wykonawcy na ułożenie płyt yomb.