Ostatnie umowy „unijnego” projektu podpisane…

W dniu 24.07.2019r. Wójt Gminy Szemud podpisał ostatnią umowę z wykonawcą w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie Gminy Szemud”. Umowa dotyczy tzw. kontrakt 5 pn. „Wdrożenie systemu zarządzania pracą systemu wodociągowego i kanalizacyjnego”, którego wartość opiewa na kwotę brutto 214.100,60 zł. Zrealizowanie przedmiotu tej umowy przyczyni się do wdrożenia inteligentnego systemu monitoringu, który  pozwoli na sprawniejsze zarządzanie infrastrukturą wodno- kanalizacyjną w Gminie Szemud. Także  w lipcu została  podpisana umowa na wykonanie tzw. kontrakt 16 pn. „ Rozbudowa ujęcia wody i budowa Stacji Uzdatniania Wody w Bojanie” (cz. 2), którego wartość brutto zadania wynosi 1.586.700,00 zł.

Jeszcze raz przypomnijmy, że w ramach ww. projektu Gmina Szemud podpisała łącznie 10 umów z różnymi wykonawcami na realizację tego zadania, które w celu sprawniejszej jej realizacji, zostało podzielone na tzw. kontrakty.

W ramach przedmiotowego zadania planujemy wybudować odcinek o dł. ok 24 km sieci kanalizacyjnej, w tym ok 1,28 km sieci kanalizacji tłocznej oraz ok 3 km sieci wodociągowej. Ponadto, jaku już wspomnieliśmy, zostanie wdrożony inteligentny system zarządzania sieciami wodno- kanalizacyjnymi, zostaną wybudowane dwa ujęcia wody oraz stacja uzdatniania wody. Termin realizacji całego zadania przypada na koniec 2019 roku.

Całkowity koszt realizacji całego projektu wynosi 16.848.891,98 zł, z czego 8.552.148,56 zł zostanie dofinansowane z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3. realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0169/16-00 z dnia 31.03.2017r.

Sylwia Czoska

Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji