Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” to związek międzygminny powołany w 1991 roku w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym. Gmina Szemud przystąpiła do związku w dniu 7.04.2008r.


Statut Związku określa jego podstawowe zadania. Są to: zaopatrzenie miast i gmin w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków, centralne ogrzewanie, gospodarka odpadami, informacja i edukacja ekologiczna oraz szeroko rozumiana ochrona środowiska – powietrza, wód, gruntów i przyrody.

W tym zakresie Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania. Finansowanie Związku opiera się na składkach gmin wnoszonych proporcjonalnie do liczby mieszkańców, dochodach z własnej działalności gospodarczej w zakresie użyteczności publicznej oraz dotacji rządowych i pozarządowych.


Organy Związku to Zgromadzenie i Zarząd. Zgromadzenie liczy 19 przedstawicieli delegowanych przez rady gmin – Gdynia dysponuje pięcioma głosami, każda z pozostałych siedmiu gmin dwoma.
Delegatami na Zgromadzenia reprezentującymi Gminę Szemud są Wójt Gminy Ryszard Kalkowski i Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Roman Chustak.


Zgromadzenie ma kompetencje stanowiące o budżecie Związku, składkach gmin, programie działania KZG, określa też opłaty za wodę, odbiór ścieków i składowanie odpadów na wysypisku.
Przewodniczącymi Zgromadzenia są przedstawiciele kolejnych gmin, zmieniani co pół roku.
Od czerwca 2013r do końca roku 2013 Zgromadzeniu przewodniczył Wójt Gminy Szemud
R. Kalkowski, natomiast od stycznia 2014 Przewodniczącym jest Prezydent Wejherowa Pan K. Hildebrandt.


Trzyosobowy Zarząd Związku jest wybierany przez Zgromadzenie. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień dzisiejszy w skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący – Tadeusz Wiśniewski oraz Członkowie – Wojciech Kozłowski (Miasto Wejherowo) i Stanisław Szwabski (Gdynia).
Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie uchwał Zgromadzenia i bieżące kierowanie pracami Związku oraz wypracowywanie i przygotowywanie materiałów dla delegatów gmin, a także reprezentowanie KZG na zewnątrz.
Zarząd dysponuje kilkunastoosobowym biurem, usytuowanym w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1.


Spośród delegatów na Zgromadzenie wybierane są również Komisja Finansów i Komisja Rewizyjna. W dniu 03.03.2014 odbyło się pierwsze w tym roku Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Jedną z podjętych uchwał było powołanie nowego członka do trzyosobowej Komisji Rewizyjnej w miejsce odwołanego przez Radę Miejską w Rumi delegata Pana Józefa Chmielewskiego.

Do składu Komisji Rewizyjnej jednogłośnie powołano naszego delegata Pana Romana Chustaka.


Nasz aktywny udział w strukturach związku zapewni większy wpływ w zakresie decydowania i sprawowania nadzoru nad realizacją przekazanych do KZG kompetencji.