Szanowni mieszkańcy – właściciele psów

W ostatnim czasie do urzędu licznie wpływają zgłoszenia dotyczące biegających bez opieki psów. Niejednokrotnie są to całe watahy, które wzbudzają lęk zwłaszcza wśród dzieci podążających do szkoły i mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
Posiadanie czworonożnego towarzysza to nie tylko powód do radości, ale też liczne obowiązki, których nieprzestrzeganie jest tożsame ze złamaniem prawa i prowadzi do ściśle określonych konsekwencji.
Przypominamy zatem, że każdy właściciel psa ma obowiązek sprawowania należytej kontroli nad swoim psem.
Obowiązek ten został wyrażony w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a przede wszystkim w art.77 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń,który stanowi,że:
„§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu” zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. (W świetle tego przepisu kara grzywny nałożona przez sąd może wynieść nawet 5000 zł.)
WAŻNE
nieistotny jest w tym momencie fakt,czy właściciel zwierzęcia nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej.
Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia wyrażony został również w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud,który zobowiązuje właścicieli do utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym wydostaniem się, a wyprowadzanie psów może odbywać się wyłącznie na smyczy i w kagańcu.
WAŻNE:
Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do poważnej tragedii!
Jeżeli jesteś właścicielem psa, możesz ponieść konsekwencje karno-finansowe za brak nadzoru nad zwierzęciem!
Za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel!
Informujemy, że Urząd każdorazowo podejmuje interwencję w przypadku zgłoszenia dotyczącego biegającego bez opieki psa i przeważnie dociera do jego właściciela. Pierwsza wizyta z reguły kończy się upomnieniem jednakże kolejna może skończyć się mandatem lub wnioskiem o ukaranie przez sąd.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska