Szanowni Mieszkańcy!

W najnowszym numerze „Lesôka” na s. 4 ukazała się informacja nt. podatków lokalnych w roku 2019. W informacji tej zawarto również tabelę ze stawkami poszczególnych podatków, jednakże z przyczyn drukarskich nie zostały wydrukowane wartości liczbowe w kolumnie „Stawka”, za co Państwa przepraszamy.

W związku z tym pełną treść artykułu zamieszczamy poniżej, a samą informację powtórzymy w najbliższym numerze naszego miesięcznika.

Redakcja „Lesôka”


PODATKI LOKALNE W GMINIE SZEMUD W ROKU 2019

Podatek od nieruchomości ustalany jest zgodnie z art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przez Radę gminy, w drodze uchwały. Stawki te nie są stawkami maksymalnymi określonymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Podkreślić należy, iż ustalając stawki podatku od nieruchomości, kierowano się pozyskaniem dochodów celem zapewnienia realizacji niezbędnych zadań Gminy. Proponowane zmiany mają na celu również uproszczenie podatków lokalnych na terenie Gminy Szemud ponieważ likwidujemy dodatkowe podkategorie opodatkowania tj. grunty letniskowe (kategoria: grunty pozostałe) oraz budynki letniskowe (kategoria: budynki pozostałe). Tak ustalone stawki w podatku od nieruchomości dadzą planowany wpływ dochodów do budżetu, co zapewni rytmiczną realizację zadań własnych gminy.

Podatek rolny, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta,
– obliczonej według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 18 października.2018 r. cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust. 3 w/w ustawy o podatku rolnym rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
Rada Gminy Szemud w dniu 7 listopada 2018 r. obniżyła ceny skupu żyta do kwoty 40 zł za 1 kwintal będzie skutkowało ustaleniem podatku rolnego w kwocie 100 zł za 1 ha przeliczeniowy w przypadku gospodarstw rolnych oraz 200 zł za 1 ha fizyczny pozostałych gruntów – użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych, czyli podatek rolny pozostanie na poziomie roku 2018.

Rada Gminy Szemud podjęła uchwały w sprawie:
• obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego za 2019 rok na obszarze Gminy Szemud (Uchwała nr XLIX/593/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.),
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud (uchwała nr XLIX/594/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.).

Zbigniew Toporek