Informacja o podatkach obowiązujących od roku 2018

Uchwała NR II/8/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud
Uchwała Nr XXV/313/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud

Uchwała NR XXXVII/481/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego za 2018 rok na obszarze Gminy Szemud

Uchwała NR XII/136/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/302/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXV/314/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/302/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

W poniższej tabeli przedstawiono stawki podatku od nieruchomości ustalone przez Radę Gminy Szemud, które będą obowiązywać na terenie gminy Szemud w roku 2018.

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Stawka ustalona przez Radę Gminy Szemud
na rok 2018
Budynki mieszkalne lub ich części za 1 m2  0,73
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2  22,00
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 10,59
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 2,32
Pozostałe budynki lub ich części od 1 m2

(w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP)

7,62
Budowle 2 % ich wartości
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 0,83
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,51
Grunty pozostałe (działki budowlane), w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego) od 1 m2 0,40
Grunty letniskowe 0,45
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 2,98

Sposób wyliczenia powierzchni użytkowej budynku podlegającemu opodatkowaniu

Karta informacyjna pop 2017

Karta informacyjna (do pobrania)

Podatek rolny

Zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny wynosi równowartość pieniężną:
1) 2,5 kwintali żyta dla gruntów gospodarstwa rolnego (obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fiz. lub 1 ha przel.), co stanowić będzie w 2018 roku kwotę 100 zł (2,5 q x 40,00 zł) za 1 ha przeliczeniowy,
2) 5 kwintali żyta dla pozostałych gruntów (użytków rolnych nie spełniających normy obszarowej gospodarstwa rolnego), co w przeliczeniu wynosić będzie 200 zł (5 q x 40,00 zł) za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny

Podatek leśny stanowi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczaną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 r., która stanowić będzie podstawę do naliczenia podatku leśnego w roku 2018 wynosi 197,06 za 1 m3. W związku z tym, podatek leśny w 2018 r. wyniesie 43,3532 zł od 1 ha fizycznego.

Formularze podatkowe obowiązujące od roku 2018

Uchwała Nr XIII 150 2015 – wzory formularzy
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
DR-1 Deklaracja na podatek rolny
IL-1 Informacja w sprawach podatku leśnego
IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
IR-1 Informacja w sprawach podatku rolnego
PO-1 Informacja o nieruchomościach
ZL-1 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
ZN-1 Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości
ZR-1 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym


Uchwała NR XII/136/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/302/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXVI/214/2008 – wysokości stawek podatku od środków transportowych
Informacja o podatku od środków transportowych
DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1A – załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
PTO-1 – oświadczenie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego