W dniu 06.04.2012r Gmina Szemud przekazała do użytkowania kanalizację sanitarną dla wsi Bojana Koleczkowa, Dobrzewina oraz Karczemek i tym samym stworzone zostały warunki do podłączenia budynków na działkach, które zostały wyposażone w studzienki o czym wielokrotnie informowaliśmy na naszej stronie internetowej i prasie lokalnej.


Inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisując umowę o dofinansowanie budowy sieci zobowiązaliśmy się do spełnienia wielu warunków m.in. wskaźnika ilości podłączonych gospodarstw domowych do wybudowanej sieci.


Procedura zgłoszenia przyłączenia w Urzędzie Gminy jest bardzo prosta. Wystarczy przyjść do Urzędu Gminy do pokoju nr 13 z aktualną mapka informacyjną, którą można otrzymać „od reki” w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Dla ułatwienia oferujemy pomoc w wypełnieniu druku zgłoszenia i sporządzeniu szkicu przyłącza do budynku.

Druki i zasady podłączania dostępne są na naszej stronie internetowej www.szemud.pl

Obowiązek przyłączenia do wybudowanej kanalizacji określony został w art. 5 ust. 2 ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach, tj. przyłączenia Pani/Pana nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Właścicielom nieruchomości został wyznaczony ostateczny termin na wykonanie powyższego obowiązku do dnia 30.06.2014.

Do kanalizacji w Szemudzie, która została wybudowana w 2008, także nie podłączyło się jeszcze kilkunastu właścicieli budynków.


Gorąco zachęcamy do wykonywania podłączeń. Korzystanie z kanalizacji jest bardziej ekonomiczne dla mieszkańców ponieważ za 1m3 ścieków opłata wynosi 5,99 zł brutto, natomiast przy wywozie wozem asenizacyjnym minimum 13 zł za m3.


Roman Chustak – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Załączniki