W okresie od 17.03.2014 do 8.04.2014 odbyłem serię spotkań z mieszkańcami wszystkich sołectw naszej gminy. Był to męczący cykl spotkań z uwagi na stosunkowo krótki czas w którym odbyła się taka liczba spotkań. Kończyły się one niejednokrotnie późno w nocy. Nagrodą za ten trud był dla mnie liczny udział mieszkańców na wszystkich spotkaniach za co bardzo wszystkim dziękuję. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem mieszkańców. Miałem okazję zaprezentować wszystkim wiele spraw, które dzieją się w naszej Gminie i będą się działy w najbliższej przyszłości.
Chcąc być wiarygodnym i „przejrzystym”, co zawsze podkreślam na spotkaniach, poprosiłem kierowników niektórych referatów o wspólne uczestnictwo w spotkaniach, aby w przypadku zadawania przez mieszkańców szczegółowych pytań być przygotowanym do udzielenia merytorycznych odpowiedzi. I tak w zebraniach w wybranych dniach towarzyszyli mi kierownicy referatów geodezji i gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej, inwestycji i zamówień publicznych, spraw obywatelskich a także Skarbnik, Kierownik Kancelarii i Biura Obsługi Interesantów oraz Sekretarz Urzędu.
Przygotowałem również specjalną prezentację wizualną, przy pomocy której lepiej można było zapoznać zebranych ze sprawami które w naszej Gminie się dzieją.

Na wstępie każdego zebrania, sołtysi przedstawiali rozliczenie funduszu sołeckiego za 2013 r prezentując zebranym zestawienie wydatków sołeckich.
Ja ze swojej strony prezentowałem swoje sprawozdanie z działalności w ubiegłym roku tzn. od czerwca 2013 to jest od czasu kiedy objąłem Urząd Wójta. W dalszej kolejności przedstawiałem główne założenia budżetu Gminy z uwzględnieniem budżetu oświatowego.
Omawiałem inwestycje w Gminie, które były realizowane w roku ubiegłym i na początku roku bieżącego. Krótko podsumowałem również temat komunikacji w naszej Gminie, jej stan obecny oraz rozwój.

Po zakończeniu problematyki ogólnej dotyczącej wszystkich mieszkańców niezależnie od miejsca zamieszkania na terenie Gminy, przechodziłem do omawiania spraw, które dotyczyły bezpośrednio sołectwa w którym odbywało się zebranie.
Omawiałem inicjatywy społeczne podejmowane przez mieszkańców, wydatki komunalne poniesione w sołectwie, inwestycje jakie były przeprowadzone w sołectwie w ubiegłym roku oraz zadania inwestycyjne przewidziane w danym sołectwie na ten rok. Na zakończenie informowałem wszystkich, że na mój wniosek, po przeanalizowaniu blisko 1000 wniosków właścicieli nieruchomości Rada Gminy podjęła Uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla całego obszaru Gminy Szemud. Ostatnio zmiany w Studium dokonane były 12 lat temu w 2002 r. Studium takie ma na celu określenie strategii przestrzennej Gminy. Funkcją takiego Studium jest również pokazanie gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju w tym przypadku naszej Gminy. Przedstawiłem krótką prezentację w tym zakresie. Musimy myśleć jak Gmina ma wyglądać za 15 i więcej lat, w jakim kierunku będzie się rozwijała, to bardzo ważne dla jej mieszkańców.
Dalsza część wszystkich spotkań należała do mieszkańców. Każdy miał okazję podzielić się swoimi uwagami, co do prac Urzędu, kierunków działania, zgłosić swoje postulaty lub skrytykować podejmowane decyzje.
Chcę tu wyraźnie podkreślić, że ja i moi pracownicy obecni na spotkaniach, byliśmy bardzo zainteresowani wsłuchując się w głosy zebranych. To zawsze jest bardzo dobry materiał do przemyśleń i podejmowania decyzji. Chciałbym zrealizować wszystkie postulaty mieszkańców, ale chyba wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że nie jest to możliwe, chociażby z uwagi na ograniczenia finansowe. Nie wszystko też można zrobić w tak krótkim czasie jaki był mi dany. Minęło zaledwie, a może aż 10 miesięcy od objęcia przeze mnie Urzędu. Wiem na pewno co jest najważniejsze dla naszych mieszkańców, na pewno drogi, woda, kanalizacja, komunikacja, zrównoważony rozwój całej Gminy. W tym kierunku zmierzamy. Wszystkie uwagi przekazywane na zebraniach były odnotowane, aby wyciągnąć wnioski i starać się w miarę możliwości realizować Wasze postulaty, bo takie były moje zobowiązania wobec Was.
Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom za tak liczne i aktywne uczestnictwo w zebraniach. Jest to dowód na Wasze zaangażowanie w sprawy naszej Gminy, a to mnie również dodatkowo mobilizuje do dalszej intensywnej pracy na Waszą rzecz.

Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud