WSTĄP DO POLICJI – informacja dla przyszłych kandydatów:

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:
– ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
– stabilne, stałe zatrudnienie;
– wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach
policyjnych;
– wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2800 zł netto;
– nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
– prawa emerytalne po 25 latach służby w 55 roku życia;
– możliwość doskonalenia zawodowego;
– możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym
uzyskanie stopnia oficerskiego;
– prestiż zatrudnienia;
– służbę w organizacji zaufania społecznego;
– szeroki katalog specjalizacji;
– wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest
to służba społeczeństwu;
– przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie
społeczne, organizacyjne.

Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji może „(…) pełnić
obywatel polski, który:
• posiada co najmniej średnie wykształcenie,
• posiada polskie obywatelstwo,
• posiada nieposzlakowaną opinię,
• nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe,
• korzysta z pełni praw publicznych,
• posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach
uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów
jest się podporządkować,
• daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w
przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna posiadać uregulowany
stosunek do służby wojskowej.

Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia
wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy
pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone
preferencje.

Każda osoba zainteresowana pełnieniem służby w Policji może uzyskać
szczegółowe informacje na stronie www.pomorska.policja.gov.pl ( w
zakładce „SŁUŻBA”), dokumenty do pobrania znajdziesz tutaj
http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,dok.html oraz od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerami telefonów: (58)
32-15-500, (58) 32-15-161, (58) 32-15-556, (58) 32-15-159, (58)
32-15-273, lub pod numerami komórkowymi: 723-695-574, 607-235-276, a
także osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, a we
wtorki w godz. 8.00-17.30 w Zespole do spraw Doboru Wydziału Kadr i
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15 w
pokoju nr 008 i nr 11.

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie