W dniu 14.02.2014 r., po zakończeniu negocjacji Porozumienia ZIT, Wójt Gminy Szemud wraz ze wszystkimi członkami Związku ZIT (36 członków JST),wziął udział w uroczystym podpisaniu Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym. Sygnatariuszami Porozumienia są również podmioty które mają względem Związku ZIT status obserwatorów (20 obserwatorów – GOM oraz 19 JST).

Podpisanie nastąpiło w Dworze Artusa w Gdańsku w obecności Prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.


Porozumienie ZIT powstało w celu maksymalnego wykorzystania potencjału rozwojowego obszaru metropolitalnego i jego integracji na rzecz mieszkańców oraz optymalnego wykorzystania szans perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.


Celami tego porozumienia są:

-zapewnienie zgodnej współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego Obszaru Metropolitalnego, z gminami sąsiadującymi z Obszarem Metropolitalnym oraz Samorządem Województwa Pomorskiego,

– wzmocnienie powiązań pomiędzy jst tworzącymi Obszar Metropolitalny oraz przyległymi,

– wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych dla całego Obszaru Metropolitalnego,

– wypracowanie wspólnych rozwiązań tych problemów,

– udział wszystkich członków zawartego porozumienia w podejmowaniu decyzji kluczowych dla Obszaru Metropolitalnego,

– aktywne działanie na rzecz pozyskania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb Obszaru Metropolitalnego.

Galeria