Wójt Gminy Szemud ogłasza:

1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015”, zwanego dalej „projektem programu”.

2. Projekt programu będzie dostępny:

1) na stronie internetowej gminy www.szemud.pl

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie, przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud

3) w Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Szemudzie.

3. Konsultacje przeprowadzone są w celu ustalenia wspólnych działań Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określonych w „projekcie programu” i wprowadzenia ewentualnie zgłoszonych uwag

4. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 29.10.2014r. do 12.11.2014r.

5. Druk służący do składania opinii do „projektu programu” zostanie zamieszczony na
stronie internetowej www.szemud.pl

6. Opinie i uwagi do „projektu programu” należy składać w Urzędzie Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud lub drogą elektroniczną na adres kancelaria@szemud.pl.

7. Nie przedstawienie opinii oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

8. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji zostaną umieszczone na stronie internetowej www.szemud.pl.

Załączniki