Wójt Gminy Szemud ogłasza:

1. Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017”.

Konsultacje przeprowadzone są w celu ustalenia wspólnych działań Gminy Szemudu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określonych w „projekcie programu” i wprowadzenia ewentualnie zgłoszonych uwag.

3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 24.10.r. do 10.11.2016r.

4. Druk służący do składania opinii do „projektu programu” zostanie zamieszczony na
stronie internetowej www.szemud.pl

5. Opinie i uwagi do projektu programu należy składać na druku służącym do składania opinii do projektu programu, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.szemud.pl

Miejsce składania opinii: kancelaria Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud lub drogą elektroniczną na adres kancelaria@szemud.pl.

6. Projekt programu będzie dostępny:

1) na stronie internetowej gminy www.szemud.pl,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Szemudzie, przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud,
3) w Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Szemudzie. .

7. W przypadku pytań dotyczących projektu programu proszę kontaktować się z Panią Iwoną Curlej-Paszke tel. 58 676 44 47.

7. Nie przedstawienie opinii oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

8. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji zostaną umieszczone na stronie internetowej www.szemud.pl.

Iwona Curlej-Paszke

Projekt „Programu współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017”
Druk do opiniowania