Informujemy o uczestnictwie uczniów klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Szemudzie w projekcie „Ferie z ekonomią”. Projekt odbywa się w terminie od 29.01.2018 r. do 02.02.2018 r. na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” – „Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa reprezentowaną przez Krzysztofa Lipińskiego – Dyrektora Zespołu Programów Dotacyjnych i Krzysztofa Dzięcielskiego – Głównego Księgowego a Gminą Szemud reprezentowaną przez Ryszarda Kalkowskiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Teresy Pustelnik – Skarbnika Gminy i przy udziale Anety Nowak-Tymińskiej – Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie.