Po uwzględnieniu części uwag wniesionych do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu wiosną br. naniesieniu zmian oraz po przeprowadzeniu uzgodnień i opinii w niezbędnym zakresie, w dniu 23.09.2015 został ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud.


Z częścią tekstową Studium i prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznać pod adresem: http://www.bip.szemud.pl/index.php?kate=4&men1=160&menu=160

Natomiast Rysunki Uwarunkowań i Kierunków dostępne są na stronie: www.szemud.e-geoportal.pl/mpzp

Ponadto Rysunek Studium zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń nr 2 Urzędu Gminy Szemud (obok pokoju nr 7).Niezbędnych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (pok. 2 i 7) tel. 58 676 44 42.Uwagi do studium można wnosić do dnia 13 listopada 2015 r. na formularzu dostępnym W Biuletynie Informacji Publicznej – kliknij i pobierz.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie ul. Szkolna 4A, w dniu 12 października 2015 r. o godz. 14.00.

ZAPRASZAMY!

Rafał Gruba
Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej