W dniu 30 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy Szemud został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud.


Studium stanowi akt kierownictwa wewnętrznego, którego ustalenia obowiązują zarówno Radę Gminy, jak i organy i jednostki podlegające Radzie. Obowiązujące przepisy ustalają konieczność uwzględnienia w studium polityki przestrzennej o ponadlokalnym charakterze, a ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek zawarcia w studium rozwiązań przyjętych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju i planie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz uwzględnienia w studium strategii rozwoju gminy.


W sporządzonym projekcie Studium określono kierunki polityki przestrzennej Gminy Szemud oraz m.in.: kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy, obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego, obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym (m.in. drogi i sieci energetyczne).


Opracowanie swym zakresem obejmuje część uwarunkowań, zawierającą analizę stanu istniejącego (zagospodarowanie przestrzenne, systemy komunikacji i infrastruktury technicznej, dziedzictwo kulturowe i środowisko przyrodnicze), a także odnosi się do obowiązujących planów i programów wyższych szczebli. Część kierunków zawiera określoną politykę przestrzenną gminy, sposób kształtowania struktur przestrzennych i zasady zagospodarowania terenów. Ponadto wytyczono kierunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, a także wytyczne rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury technicznej.
Zmiana funkcjonującego dotąd Studium obowiązującego od 2002 r. ma za zadanie uwzględnienie powyższych procesów w celu uzyskania jednolitego zapisu określającego aktualną politykę przestrzenną gminy Szemud, obejmującą obszar w granicach administracyjnych.


Z częścią tekstową Studium i prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.szemud.pl/index.php?kate=4&men1=160&menu=160.

Kliknij i pobierz część tekstową Studium

Kliknij i pobierz Prognozę oddziaływania na środowisko


Natomiast rysunki uwarunkowań i kierunków dostępne są na stronie www.szemud.e-geoportal.pl/mpzp.

Kliknij i zobacz część graficzną Studium (Uwarunkowania)

Kliknij i zobacz część graficzną Studium (Kierunki)Ponadto Rysunek Studium udostępniony jest na tablicy ogłoszeń nr 2 Urzędu Gminy Szemud (obok pokoju nr 7). Niezbędnych informacji udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (pok. 2 i 7) tel. 58 676 44 42.


Uwagi do studium można wnosić do dnia 18 maja 2015 r. na formularzu dostępnym w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.szemud.pl/index.php?kate=4&men1=160&menu=160 >>KLIKNIJ TU<< i pobierz formularz.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie ul. Szkolna 4A, w dniu 21 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00.Rafał Gruba

Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej