W latach ubiegłych, tj. w okresie 2011- 2014, Gmina Szemud dofinansowała demontaż, transport i
utylizację 417,25 Mg wyrobów zawierających azbest. Wartość środków poniesionych na to zadania
wynosiła 184 074,15 zł przy czym wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku oraz z NFOŚiGW wynosiła
127 546,00 zł.

Galeria