Zakres:

 • Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane w miejscowości Warzno. Początek opracowania zlokalizowany jest w obszarze skrzyżowania ulic Gryfa Pomorskiego, Czeczewskiej oraz Starowiejskiej. Koniec opracowania występuje przed skrzyżowaniem ulicy Jeziornej z ul. Wodną na wysokości działki 265/19. Przedsięwzięcie podzielone jest na pięć etapów. Zawierają one następujące zamierzenia inwestycyjne:
  • Etap I – Zadanie 1A projekt budowlany drogowy (Rondo), projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budową kanalizacji tłocznej,
  1. rozbudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Starowiejskiej i ul. Czeczewskiej – budowa minironda;
  2. przebudowa chodników;
  3. budowa chodnika na ul. Czeczewskiej;
  4. budowa zatok autobusowych,
  5. budowa ścieżki rowerowej;
  6. przebudowa zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
  7. przebudowa poboczy drogowych;
  8. budowa kanalizacji deszczowej;
  9. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  10. budowa wyniesionych przejść dla pieszych wraz z oświetleniem;
  11. podniesienie walorów estetyczno-wizualnych.

   

  • Etap II – Zadanie 1B projekt budowlany drogowy (ok. 330 m), projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budową kanalizacji tłocznej
  1. przebudowa nawierzchni ul. Starowiejskiej;
  2. przebudowa chodników;
  3. przebudowa zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
  4. budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z wymianą oprawy na LED;
  5. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  6. podniesienie walorów estetyczno-wizualnych.

   

  • Etap III (ok. 340 m z 600 m projekt budowlany drogowy wraz z projektem teletechnicznym)
  1. Przebudowa nawierzchni ul. Starowiejskiej wraz z wykonaniem poboczy
  2. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. usunięcie kolizji istn. sieci z projektowanym układem drogowym;
  4. podniesienie walorów estetyczno-wizualnych

   

  • Etap IV – Zadanie 2 (ok. 260 m) projekt budowlany drogowy wraz z projektem teletechnicznym
  1. przebudowa ul. Starowiejskiej – wykonanie konstrukcji o nawierzchni bitumicznej;
  2. budowa poboczy z kruszywa;
  3. budowa zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
  4. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  5. podniesienie walorów estetyczno-wizualnych.

   

  • Etap V projekt budowlany drogowy (ok. 685 m), projekt kanalizacji deszczowej i teletechniczny
  1. przebudowa nawierzchni ul. Starowiejskiej w Wsiach Dobrzewino i Warzno,
  2. odtworzenie i przebudowę zjazdów i skrzyżowań ,
  3. likwidacja kolizji z istniejącą infrastrukturą według uzgodnień z gestorami sieci.
  4. rozbudowa kanalizacji deszczowej (częściowo wykonana)
  5. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  6. podniesienie walorów estetyczno-wizualnych
 •  termin wykonania do 03.12.2017 r.

Stan realizacji

W dniu 04.09.2017 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 3.444.332,42 zł brutto.

Źródła dofinansowania

W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019

Umowa nr 16/G/PRGiPID/17 z dnia 08 09 2017 zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Szemud

Koszt całkowity 3 444 332,42  dotacja z budżetu państwa 1 137 081,00, środki partnerów (Gmina Żukowo- 600 000,00, powiat wejherowski 351 000,00)

Galeria