Zakres

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku 200,00 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 4,00 m.. Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej. Konstrukcja nawierzchni będzie się składać z następujących warstw:
– wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 15 cm, po zagęszczeniu
– ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 3 cm , po zagęszczeniu
– ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm , po zagęszczeniu
– ułożenie nawierzchni na zjazdach
– wykonanie poboczy.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 11.03.2015r. Wartość ww. robót budowlanych wynosi 69 158,52 zł. Planowany termin realizacji inwestycji upływa z dniem 19.07.2015r.

Galeria